Denne nettleseren er utdatert.

For den beste opplevelsen av denne siden (og alle andre sider på nettet) anbefaler vi nyere og moderne nettlesere. Her er noen eksempler:
Bistand på innovative anskaffelser
Ønsker dere økt fokus på innovasjon i deres ordinære anskaffelser eller prøve en innovativ anskaffelse? Vi har maler og verktøy for alle faser fram til publisering, og har særlig fokus på dialog med markedet så det er effektivt og dere ikke trår feil.
Noen gode erfaringer
Relaterte tjenester

Innovasjonprogram for SMB

I vårt innovasjonsprogram for SMB har vi fått klare tilbakemeldinger på at en av de nyttigste modulene var involverende innovasjon. Her har vi sammen med bedriftene analysert hvilke aktører det er størst verdi i å inkludere, det kan være ansatte, kunder, leverandører, styre eller noen helt andre. Når bedriftene hadde valgt hvem de ville prioritere utarbeidet vi tydelige strukturer for arbeidet gjennom å definere tydelige mål og aktiviteter som kunne gjennomføres. Konklusjonen? Det er utrolig hvor stor verdi man kan få med selv ganske små grep.

Managing innovation for sustainable health

Flere land i Afrika har store utfordringer med å nå bærekraftsmålene og står overfor komplekse utfordringer i form av raske demografiske skift, høy grad av fattigdom, store flyktningepopulasjoner, klimaendringer samt institusjonell og statlig ustabilitet. Sammen med Karolinska Institutet (Sverige) og universiteter i Uganda, Somalia og DRC har vi utviklet og levert et digitalt kompetansehevingsprogram for ledere fra helsesektoren i DRC, Somalia og Uganda. Målet med programmet er å øke deltakernes evne, innenfor sin profesjonelle rolle, for å jobbe mer strategisk, innovativt, tverrsektorielt og effektivt for å oppnå tilgang på helsetjenester i sårbare kontekster. Programmet er delt in in I tre module hvor Tinkr har utviklet og gjennomført den som omhandler innføring I innovasjon og ledelse for innovasjon. Programmet er en del av det virtuelle Center of Excellence for Sustainable Health (CESH) der Tinkr er en samarbeidspartner: https://cesh.health/

Stad kommune

Når Eid og Selje kommunen slo seg sammen og ble Stad, skulle innovasjon og samskaping være et prioritert område for å sikre bærekraftig samfunnsutvikling. Tinkr har bidratt i flere innovasjonsprosjekter innenfor blant annet politisk organisering, meningsfullt og aktivt liv for unge samt helse og omsorg. I begynnelsen av 2020 ønsket de å ta neste steg. Gjennom å etablere et tverrfaglig innovasjonsteam kunne de kombinere gjennomføring av innovasjonsprosjekter med utvikling av innovasjonskompetanse i organisasjonen. I løpet av 9 måneder og ca 9 samlinger har deltakerne jobbet med innovasjonsprosjekter som gitt dem praktisk opplæring i innovasjonsprosessen med sentrale metoder og verktøy for effektiv innovasjon, samtidig som de byggt et team og levert konkret verdi gjennom prosjektetene.

Vi gjennomfører helhetlige kompetanseprogram

Hvis du virkelig ønsker å bygge kompetanse på innovasjon i organisasjonen er kombinasjonen av faglig påfyll, samarbeid og oppgaver som gir faktisk verdi svært god. Særlig hvis du har litt varighet på programmet
Noen gode erfaringer
Innovasjonprogram for SMB
involverende innovasjon
Managing innovation for sustainable health
Digital kompetansehevingsprogram
Stad kommune
innovasjonsambassadører

Rollag kommune

Går det an å gjennomføre et godt lederutviklingsprogram for innovasjonsledelse heldigitalt? Vi mener svaret er ja – men de stiller noen krav til både deltakere, fasilitatorer og tematikk. Vi måtte endre formen på programmet ganske drastisk, men med god velvilje fra organisasjonen og med Yvonne Fosser på laget har vi satt fokus på team som ledelse for innovasjon, innovasjonssystem, kreativt klima, lederutvikling og ledergruppeutvikling. Kanskje det viktigste vi har oppnådd er å skape en arena for refleksjon og utvikling i en korona-periode som har stilt enorme krav til ledere og medarbeidere på alle nivå i kommunal sektor. Samarbeidet fortsetter inn i 2021.

Nordic Live

Federation of Uganda Employers

Federation of Uganda Employers (FUE) i Uganda er NHO sin søsterorganisasjon. De har over flere utviklet organisasjonen i retning av å levere bedre og flere støtte- og rådgivningstjenester til medlemmene sine. For å holde tritt med utviklingen har FUE ønsket å utvikle sin endrings- og utviklingskompetanse. Dette inkluderer å bygge grunnleggende forståelse for innovasjonsarbeid, innovasjonsledelse og hvordan en skal omdanne denne kunnskapen til faktisk endring i organisasjonen. Vi har holdt flere kurs for FUE gjennom de siste årene og har fortsatt et pågående samarbeid knyttet til disse områdene – både for organisasjonen FUE og for deres medlemmer.

Vi bygger lederteam

Gode innovasjonsledere er en av de viktigste forutsetningene for effektiv innovasjon, men hvordan kan man sikre motivasjon, kompetanse og en reell satsing på innovasjon i en ledergruppe?
Noen gode erfaringer
Rollag kommune
Lederutviklingsprogram
Nordic Live
Federation of Uganda Employers
Ledertrening