Accellerating positive change – hvordan vi i Tinkr jobber med bærekraft.

Vi lever i en verden med en akselrerende natur- og klimakrise og hvor pilene peker i feil retning for oppnåelse av bærekraftsmålene innen 2030. Holder verden på å gå av hengslene? Vi i Tinkr mener vi alle har et ansvar for å bidra der vi kan med å løseproblemene, og vi har hastverk!

I Tinkr jobber vi etter mottoet “Accelerating Positive Change”. Vi er eksperter på innovasjon og bærekraft, og vårt hovedmål er å hjelpe de som ønsker å utvikle nye løsninger på problemene til å lykkes, og lykkes raskere.

For å få til dette jobber Tinkr målrettet med innovasjon og bærekraft på tre nivå: Systemtisere og sturturere bærekaftsarbeidet, effektiv bærekraftig innovasjon og demokratisere innovasjon.

I tillegg til dette vil vi selvsagt også feie for egen dør – og har derfor også et spesifikt fokus på vår egen virksomhet, blant annet gjennom miljøfyrtårnsertifisering.

Bidra til et systematisk bærekraftsarbeid

For at organisasjonerskal være sikre på at de bidrar effektivt i bærekraftsarbeidet er det avgjørendeat de jobber systematisk med eget bærekraftsarbeid. Dette oppfattes som utfordrende for mange organisasjoner, og Tinkr har et tydelig fokus på å levere tjenester som gjør at også organisasjoner med få ressurser og lite eksisterende bærekraftskompetanse kan jobbe effektivt med å ta sitt ansvar i bærekraftsarbeidet.

Hjelpe til med å sikre effektiv bærekraftigInnovasjon

Vi vurderer innovasjon som en forutsetning for å klare å nå nødvendige bærekraftsmålene. I målsettingen Accelerating Positive Changeligger det en klar forventning om at våre prosjekter skal bidra til bærekraftig innovasjon, bærekraftige organisasjoner samt sikre effektive prosesser (Vi har ingen tid å miste!).

Demokratisering av innovasjon

Innovasjoner endrer samfunnet, og deter en grunnleggende utfordring at innovasjonsressurser og -aktivitet er sværtulikt fordelt. Vi har et overordnet mål om å bidra til å økeinnovasjonskapasiteten til blant annet land som er underrepresentert, offentligsektor og små og mellomstore bedrifter.

Virksomhetssytring

Tinkr er et lite team med etbegrenset miljøavtrykk og vi mener at hovedbidraget er å bidra til at andreselskaper, spesielt de små og mellomstore bedriftene blir mer bevisste,strukturerte og ambisiøse i sitt bærekraftsarbeid. Samtidig skal Tinkr jobbekontinuerlig med å forbedre sine prestasjoner og vi vil arbeide aktivt for åredusere virksomhetens negative påvirkning på klima, miljø og samfunn, samtsikre et godt arbeidsmiljø.  

Tinkr skal til enhver tid etterlevemyndighetspålagte og egne krav, og følge miljøledelse i henhold tilMiljøfyrtårnordningen. I arbeidet vårt på klima, miljø og arbeidsmiljø vil vilegge spesielt vekt på tre hovedområder (basert på vesentlighetsanalyse):  

1.    Vi skal få oversikt over totale klimagassutslipp ogsette mål for å redusere disse til et minimum. Områder vi vet vi kan bli bedrepå er spesielt bruk av IT utstyr og digitale tjenester og reiser.  

2.    Vi skal være en pådriver for en mer sirkulær økonomimed hovedvekt på reparasjon og gjenbruk – spesielt når det kommer til gjenbrukog resirkulering av IT utstyr.  

3.    Vi skal ha et trygt og trivelig arbeidsmiljø ivirksomheten. Vi skal også beskytte arbeidstakers rettigheter og fremme ettrygt og sikkert arbeidsmiljø i leverandørkjeden.  

Vi viser også til de etiskeretningslinjene fastsatt i Personalhåndboken. 

Med utgangspunkt istandarder for bærekraftsrapportering (GRI), og som et ledd i vår miljøfyrtårnsertifiseringhar vi i år gjennomført en vesentlighetsanalyse . Analysen identifiserer hvilketema innen bærekraft vi har størst påvirkning og er sentral i ledelsens arbeidmed å definere konkrete mål og tiltak knyttet til bærekraft.

I arbeidet medvesentlighetsanalysen har vi gjort en kort desk-topp studie og vil i det viderearbeidet ha tett dialog med sentrale interessenter og gjennomføre interneprosesser i bedriften. Med dette som bakgrunn har vi kommet fram til følgendematrise:

Basert på dette harvi begynt arbeidet med å sette tydelige mål og kpi-er for vårtbærekraftsarbeid, og dette vil publiseres på nettsiden senest 1. november i  år.   For å strekke oss enda lenger vil vi gjerne ha tilbakemeldinger på vesentlighetsanalysen vår - har du innspill, spørsmål eller forslag - send de til hei@tinkr.no

Vesentlighetsanalysen vil oppdateres hvert andre år, men prioriteringer vil være gjenstand forfortløpende vurderinger. 

Ved å klikke på "Godta alle informasjonskapsler" godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstedets navigering, analysere bruken av nettstedet og hjelpe til med markedsføringstiltakene våre. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.